HELPLINE: O771-2263396 (Office) / 0771-2263244 (Hospital)
  RESEARCH AND PUBLICATIONS
 
 
BOOKS

S.N. Authors Name Book Name Publishers Year
1 Prof. (Dr.) G.R. Chaturvedi Basic and Regional Human Anatomy Vaibhav Publication, Raipur 2010
2 Dr. Sushil Dwivedi Anatomy Practical Exercise Book Ashwary Publication, Bhilai 2015
3 Prof.(Dr.) Rabinarayan Acharya
Prof.(Dr.) Rakshapal Gupta
Dr. Om Prakash Rout
Mrs. Rasmibala Sahoo
Practical Dravyaguna Vigyan Chowkhamba Krishnadas Academy Varanasi 2015
4 Dr. Balendra Singh
Dr. Shweta Singh
Sachitra Kshar Sutra Karma Vigyan Sarva Priya Prakashan Delhi 2015
5 Prof. (Dr.) G.R. Chaturvedi
Dr. Namrata Tiwari
Neuro Anatomy and Sensory Organs Vaibhav Prakashan,  Amin Para, Purni Basti Raipur, Chhattisgarh (India) 2016
6 Dr. Rajesh Kumar Singh
Prof. (Dr.) Rakshapal Gupta
Vanaspati Pratyaksha Darshika,
Part I
Q.M. Printers, Telibandha, Raipur 2016
7 Dr. Rajesh Kumar Singh
Prof. (Dr.) Rakshapal Gupta
Dr. Pankaj Mishra
Vanaspati Pratyaksha Darshika,
Part II
Q.M. Printers, Telibandha, Raipur 2017
8 Prof. (Dr.) G.R. Chaturvedi Ayurved Chikitsa Jyoti Sarvapriya Publication, Kashmiri Gate, Delhi 2017